Studenten in Europa
Land
Stadt
Gruppe der einzelnen Richtungen 
Unterrichtssprache 
das Niveau des Studiums
Universitätsstatus  
Vorstellung der Universität
Tirana, Albanien

Universiteti POLIS

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: nicht staatliche

Kontakt:

Rr. Bylis 12, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 5, Kashar
Kodi Postar 1051, Kutia Postare 2995
Tiranë, Albania

Tel:
+355.(0)4.2407420 / +355.(0)4.2407421

Promotionmehr »
Arkitekturë, Dizajn & Struktura Estetike Studium in Albanisch
Planifikim dhe Menaxhim Urban/ Qëndrueshëm Studium in Albanisch

MBAmehr »
MBA Studium in Albanisch
U_POLIS është rezultat i ndjenjës së ndryshimit që prej viteve '90. Origjina është themelimi i Co-Plan (Instituti për Zhvillimin e Habitatit, 1995) si një institut profesional dhe lëvizje civile për pjesëmarrje në planifikim urban dhe qeverisjen e mirë. Në fillim të viteve 2000, Co-Plan themeloi "Qendrën e trajnimeve". Në 2006, kjo qendër u shndërrua në konceptin "Universiteti POLIS, Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Urban". Programi i studimit në Arkitekturë filloi në vitin 2006 dhe programi i studimit në Planifikim Urban filloi në 2007. Shkolla është Akredituar si institucionalisht, ashtu dhe në programe që prej 2009. Programe të reja studimi u hapën në Art Dizajn (2010) dhe Studime Mjedisore (2011). Duke filluar në 2010 u hapën gjithashtu 6 programe studimi ndërkombëtare (Diploma të përbashkëta Master me IHS/ERASMUS University, Rotterdam). Në 2012 Qeveria Shqiptare lëshoi vendimin i cili rriti statusin e U_POLIS nga "Shkollë e lartë Universitarë " në "Universitet". Në të njëjtin vit, MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkences) akordoi edhe të drejtën për të ofruar studime të Doktoraturës (Program i përbashkët me Universitetin e Ferrarës, Itali). Po nё kёtё vit, u hapen nё U_Polis edhe deget e reja: Bsc. Inxhinieri Ndertimi, MBA dhe Shkolla Profesionale nё fushat e interesit të U_Polis.
Webseite www der Universität: www.universitetipolis.edu.al/

Karte

Privacy Policy