Skopje, Mazedonien

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

Бул. „Гоце Делчев“ бр. 9, 1000 Скопје,
Македонија
Тел.: 3293-293 (централа)

Bachelor
Studium
AgroekonomikaStudium in Mazedonisch
FitomedicinaStudium in Mazedonisch
АГРОЕКОНОМИКАStudium in Mazedonisch
АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈАStudium in Mazedonisch
БиологијаStudium in Mazedonisch
Биологија-хемијаStudium in Mazedonisch
Ветеринарна медицинаStudium in Mazedonisch
ГеографијаStudium in Mazedonisch
ГЕОДЕЗИЈАStudium in Mazedonisch
ГЕОТЕХНИКАStudium in Mazedonisch
ГрадежништвоStudium in Mazedonisch
ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВОStudium in Mazedonisch
графикаStudium in Mazedonisch
Драмски актериStudium in Mazedonisch
Е-бизнисStudium in Mazedonisch
ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВОStudium in Mazedonisch
ЕкономијаStudium in Mazedonisch
Етнологија и антропологијаStudium in Mazedonisch
животните биотехнологијаStudium in Mazedonisch
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА - ФИТОМЕДИЦИНАStudium in Mazedonisch
ИНЖЕНЕРСТВО НА МЕБЕЛ И ДРВОStudium in Mazedonisch
ИнформатикаStudium in Mazedonisch
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАStudium in Mazedonisch
ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВОStudium in Mazedonisch
МаркетингStudium in Mazedonisch
МатематикаStudium in Mazedonisch
Математика-физикаStudium in Mazedonisch
МенаџментStudium in Mazedonisch
механизацијаStudium in Mazedonisch
Надворешна трговијаStudium in Mazedonisch
Наставните програмиStudium in Mazedonisch
ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВОStudium in Mazedonisch
Одборот за природни ресурси и заштита на животната средина во земјоделствотоStudium in Mazedonisch
ПОЛЕДЕЛСТВОStudium in Mazedonisch
политички студииStudium in Mazedonisch
Правни студииStudium in Mazedonisch
Преработените земјоделски производи од животинско потеклоStudium in Mazedonisch
ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИStudium in Mazedonisch
ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУНStudium in Mazedonisch
растителни биотехнологијаStudium in Mazedonisch
скулптураStudium in Mazedonisch
сликаStudium in Mazedonisch
Сметководство и ревизијаStudium in Mazedonisch
студии по новинарствоStudium in Mazedonisch
Студиска програма: ДИЗАЈН НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕРStudium in Mazedonisch
Студиска програма: ПРОЕКТИРАЊЕ И ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕРStudium in Mazedonisch
Театарска и филмска драматургијаStudium in Mazedonisch
Театарска режијаStudium in Mazedonisch
ТЕХНОЛОГИЈА НА ДРВОТОStudium in Mazedonisch
ФизикаStudium in Mazedonisch
Финансиски менаџментStudium in Mazedonisch
ХемијаStudium in Mazedonisch

Promotionmehr »
Безбедност на храна Studium in Mazedonisch
безбедност, одбрана и мир Studium in Mazedonisch
Ветеринарна медицина Studium in Mazedonisch
Геотехника Studium in Mazedonisch
Демографија Studium in Mazedonisch
Економски науки Studium in Mazedonisch
Електротехника и информациски технологии Studium in Mazedonisch
Индустриско инженерство и менаџмент Studium in Mazedonisch
историја Studium in Mazedonisch
Историја на уметност и археологија Studium in Mazedonisch
класични студии Studium in Mazedonisch
Конструкции Studium in Mazedonisch
Машинство Studium in Mazedonisch
Металургија Studium in Mazedonisch
Метрологија Studium in Mazedonisch
образование Studium in Mazedonisch
Организациски науки и управување Studium in Mazedonisch
политички студии Studium in Mazedonisch
правни студии Studium in Mazedonisch
психологија Studium in Mazedonisch
рехабилитација Studium in Mazedonisch
Сообраќајна инфраструктура Studium in Mazedonisch
социјална работа и социјална политика Studium in Mazedonisch
социологија Studium in Mazedonisch
Статистички методи за бизнис и економија Studium in Mazedonisch
студии по новинарство Studium in Mazedonisch
Технологија Studium in Mazedonisch
филозофија Studium in Mazedonisch
Хидротехника Studium in Mazedonisch

MBAmehr »
МБА - Менаџмент Studium in Mazedonisch

Andere Programmemehr »

Fakultätenmehr »
Градежниот факултет
Економски факултет
Јустинијан Први на Правниот факултет
Машински факултет
Медицински факултет
На Филозофскиот факултет
Свети Климент Охридски на Педагошкиот факултет
Факултет за архитектура
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за компјутерски науки и инженерство
Факултет за музичка уметност
Факултет за природни науки и математика
Факултет за стоматологија
Факултет за физичка култура
Факултет Технолошко-металуршки
Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултетот за ликовни уметности
Фармацевтски факултет
Шумарски факултет
Мисијата на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" е тој да биде:

● автономен, научен, високообразовен универзитет, кој обезбедува наставна, научна и апликативна дејност во техничките, природно-математичките, биотехничките, уметничките, медицинските и општествените науки;
● универзитет посветен на негувањето и на интернационалната афирмација на традиционалните обележја и вредности на македонскиот народ (македонскиот јазик, историјата, литературата и културата) и, истовремено, на негувањето на културните вредности на другите етнички заедници во РМ;
● универзитет отворен за сите студенти врз основа на еднаквост и резултати, без разлика на нивното идеолошко, политичко, етничко, културно и социјално потекло;
● универзитет кој ја усогласува својата академска понуда со потребите на своето социјално опкружување и е во постојан динамичен однос со него;
● универзитет кој креира стимулативна околина за своите вработени, овозможувајќи им развој на нивните способности, со цел за исполнување на неговата мисија;
● универзитет кој развива доживотно и континуирано образование;
● универзитет определен за постигнување на европските норми и стандарди во сите области на своето дејствување.
Webseite www der Universität: www.ukim.edu.mk/

Karte

Privacy Policy