Bitola, Mazedonien

Univerzitet Sv. Kliment Ohridski - Bitola

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

1ви Мај бб.
тел. ++389 (0)47 223 788
факс: ++ 389 (0)47 223 594

Bachelor
Studium
електротехника, елетроенергетика и електроникаStudium in Englisch
енергетикаStudium in Englisch
енергетики и заштита на животната срединаStudium in Englisch
информатика и компјутерска техникаStudium in Englisch
мехатроникаStudium in Englisch
патен транспортStudium in Englisch
администрирање со јавни политикиStudium in Mazedonisch
акушеркиStudium in Mazedonisch
англиски јазик и книжевсностStudium in Mazedonisch
банкарство и финансиски менаџментStudium in Mazedonisch
безбедност и финансиска контролаStudium in Mazedonisch
библиотекарствоStudium in Mazedonisch
Бизнис информатикаStudium in Mazedonisch
Ветеринарна медицинаStudium in Mazedonisch
воспитувачиStudium in Mazedonisch
гастрономијаStudium in Mazedonisch
Гастрономија, исхрана и диететикаStudium in Mazedonisch
германски јазик и книжевностStudium in Mazedonisch
графичко инженерствоStudium in Mazedonisch
Е-бизнисStudium in Mazedonisch
Европски интеграции и менаџирање со Европски проектиStudium in Mazedonisch
електроенергетски системиStudium in Mazedonisch
индустриски менаџментStudium in Mazedonisch
инженерство и заштита на животната и работната срединаStudium in Mazedonisch
инженерство и менаџмент на софтверски апликацииStudium in Mazedonisch
информатика и компјутерска техникаStudium in Mazedonisch
информатика и техничко образованиеStudium in Mazedonisch
информациски системи во здравствотоStudium in Mazedonisch
јавна админстрацијаStudium in Mazedonisch
компјутерски науки и инженерствоStudium in Mazedonisch
криминалистStudium in Mazedonisch
македонски и англиски јазикStudium in Mazedonisch
македонски и германски јазикStudium in Mazedonisch
македонски јазик и книжевсностStudium in Mazedonisch
маркетинг менаџментStudium in Mazedonisch
машинствоStudium in Mazedonisch
медицинско-лаборантски аналитичарStudium in Mazedonisch
меѓународна економија и бизнисStudium in Mazedonisch
менаџмент во биотехникатаStudium in Mazedonisch
менаџмент и бизнисStudium in Mazedonisch
менаџмент на информациски системиStudium in Mazedonisch
менџмент за административно-оперативни работиStudium in Mazedonisch
мехатроникаStudium in Mazedonisch
наставник во одделенска наставаStudium in Mazedonisch
нутриционизамStudium in Mazedonisch
општа медицинска сестраStudium in Mazedonisch
осигурувањеStudium in Mazedonisch
Правни студииStudium in Mazedonisch
преработка на анимални производиStudium in Mazedonisch
прехранбена технологија и биотехнологијаStudium in Mazedonisch
радиолошки техничариStudium in Mazedonisch
Сметководство, финансии и ревизијаStudium in Mazedonisch
сообраќајно-транспортно инженерствоStudium in Mazedonisch
туризамStudium in Mazedonisch
фармерско производствоStudium in Mazedonisch
ФизиотерапевтиStudium in Mazedonisch
француски јазик и книжевностStudium in Mazedonisch
хотелско-ресторантски менаџментStudium in Mazedonisch

Fakultätenmehr »
ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ- ВЕЛЕС
ФАКУЛТЕТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД
Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола, познат со акронимот УКЛО, е вториот државен Универзитет во Република Македонија, најзначајна установа од областа на високото образование во Регионот на Југозападна Македонија. Специфичната хетерогена, образовна понуда на Универзитетот којашто покрива најразлични научни дисциплини и едуцира профили компатибилни со барањата на актуелниот пазар на трудот е претставена со 63 студиски програми за I циклус студии (додипломски), 82 за II циклус студии (последипломски) (од кои 18 специјалистички) и 16 студиски програми за III циклус студии (докторски) распределени на 12-те единици: десет факултети, една висока стручна школа и Научниот институт за тутун. Во составот на УКЛО со статус на придружни членки се и две научно - истражувачки единици единствени од ваков вид во државата, Универзитетска библиотека и Студентски дом. (УКЛО, единици ).
Webseite www der Universität: www.uklo.edu.mk

Karte

Privacy Policy