Štip, Mazedonien

Универзитетот Гоце Делчев – Штип

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија
Телефон: +389 32 550 000

Bachelor
Studium
AgromanagementStudium in Mazedonisch
Optometrics и око оптикаStudium in Mazedonisch
PhytomedicineStudium in Mazedonisch
Renewable energy sourcesStudium in Mazedonisch
Systems for automatic managementStudium in Mazedonisch
АкушерствоStudium in Mazedonisch
Англиски - Наставник програма за обукаStudium in Mazedonisch
Англиски и толкување програматаStudium in Mazedonisch
АптекаStudium in Mazedonisch
АрхеологијатаStudium in Mazedonisch
Архитектура и дизајнStudium in Mazedonisch
Бизнис информатикаStudium in Mazedonisch
Бизнис логистикаStudium in Mazedonisch
БиологијаStudium in Mazedonisch
Гастрономија, исхрана и диететикаStudium in Mazedonisch
ГеографијаStudium in Mazedonisch
ГеологијатаStudium in Mazedonisch
ГеомеханикаStudium in Mazedonisch
Германски - преведување и толкување програмаStudium in Mazedonisch
Германски - Програма ПедагошкиотStudium in Mazedonisch
ГрадежништвоStudium in Mazedonisch
ЕнологијаStudium in Mazedonisch
Забни техничари - prosthodontistsStudium in Mazedonisch
Здравствен менаџментStudium in Mazedonisch
ЗеленчукStudium in Mazedonisch
Инженеринг на природните ресурсиStudium in Mazedonisch
ИнформатикаStudium in Mazedonisch
Информатика за наставаStudium in Mazedonisch
ИсторијаStudium in Mazedonisch
Компјутерски инженеринг и технологијаStudium in Mazedonisch
Компјутерски наукиStudium in Mazedonisch
Логистика (индустриски логистика)Studium in Mazedonisch
ЛозарствотоStudium in Mazedonisch
Македонски јазик и литература - Настава разбираStudium in Mazedonisch
Македонски јазик и литература - применети студииStudium in Mazedonisch
МатематикаStudium in Mazedonisch
Математика за наставаStudium in Mazedonisch
Медицински лабораториски техничариStudium in Mazedonisch
Медицински сестриStudium in Mazedonisch
Менаџмент и претприемништвоStudium in Mazedonisch
Наставната програмаStudium in Mazedonisch
Нови технологии и материјалиStudium in Mazedonisch
Новинарство и за односи со јавностаStudium in Mazedonisch
Општа медицинаStudium in Mazedonisch
Општата програмаStudium in Mazedonisch
Основното образованиеStudium in Mazedonisch
ПоледелствотоStudium in Mazedonisch
Правни студииStudium in Mazedonisch
Превод и толкување на турски јазик и книжевностStudium in Mazedonisch
Предучилишна настава и образованиеStudium in Mazedonisch
Преработка на производи од животинско потеклоStudium in Mazedonisch
Рударството инженерингStudium in Mazedonisch
Рурален развојStudium in Mazedonisch
Сметководство, финансии и ревизијаStudium in Mazedonisch
СтоматологијаStudium in Mazedonisch
Текстил, дизајн и менаџментStudium in Mazedonisch
Текстилни инженерингStudium in Mazedonisch
Туризам - ГевгелијаStudium in Mazedonisch
Турски - Програма ПедагошкиотStudium in Mazedonisch
ФизиотерапевтиStudium in Mazedonisch
Финансиски менаџментStudium in Mazedonisch
Хотел-ресторан се разбираStudium in Mazedonisch

Master
Studium
Архитектура и дизајнStudium in Mazedonisch
ГеологијатаStudium in Mazedonisch
ГрадежништвоStudium in Mazedonisch

Promotionmehr »
За заштита на растенијата Studium in Mazedonisch
Ија и геофизиката Studium in Mazedonisch
Компјутерски техники и информатика Studium in Mazedonisch
Науката за почвата и хидрологијата Studium in Mazedonisch
Поледелството Studium in Mazedonisch
Рударството инженеринг Studium in Mazedonisch

Fakultätenmehr »
Економски факултет
Електротехнички факултет
Земјоделски факултет
Информатика
Машински факултет
Правен факултет
Технолошко-технички факултет
Факултет за медицински науки
Факултет за музичка уметност
Факултет за образовни науки
Факултет за природни и технички науки
Факултет за туризам и бизнис логистика
Филолошки факултет
Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип е државен универзитет, рангиран на второто место на листата на државни универзитети во државата. Како млада и енергична високообразовна институција која постојано ги следи интересите на младата популација, како и најновите светски економски, индустриски и технолошки трендови креираме извонредни можности за високо образование. Дипломите на Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип се меѓународно признати и се сигурна потврда за влез на домашниот и меѓународен пазар на трудот. Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип интегрира 13 факултети, организирани во 3 универзитетски кампуси. Наставата се изведува во наставни центри кои се дисперзирани во 12 града во Македонија. 16.000 студенти веќе го препознаа Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип, како одлична можност за својот академски раст. Стигни до твојата животна цел! Препознај ја својата иднина!
Webseite www der Universität: www.ugd.edu.mk/index.php/en/

Karte

Privacy Policy